L’ atur a L’Hospitalet

En aquest apartat de la web us volem donar a conèixer algunes estadístiques que reflecteixen quina es la situació del nostre col·lectiu, dels treballadors de mes de 45 anys.

Tot i que som conscients que de vegades les estadístiques poden ser feixugues, es evident que també son un bon reflex del que està passant al nostre voltant, en aquest cas a la nostra ciutat de l’Hospitalet.

Si fem una agrupació per blocs d’edat:

De 29 any o menys

Dels 30 als 44 anys

Y de mes de 45 anys

Es veu aviat que els que tenim mes de 45 anys ens trobem, en un percentatge de mes del 50% en atur. Dit d’una altre forma, mes del 50% dels aturats a l’Hospitalet tenen mes de 45 any

Estadisticas-Parados-grupos-edad

Be, la situació es encarames injusta si considerem que la sortida d’aquesta situació, es a dir tenir un contracte de treball, es realitza majoritàriament entre les persones de menys de 30 anys com veim a la següent comparativa.

Estadisticas-Piramide-parados

A la comparativa entre les dues situacions queda evident la situació del treballadors i es aturats de la nostra ciutat, i cap on va aquesta desigualtat en funció de la teva edat.

Estadisticas-parados-y-contratos

Els que ens trobem en aquesta situació creiem que no es just que hi hagi aquesta discriminació, creiem que no es just que des de la administració no es posin mes mesures per corregir, en part, allò que la actual situació del mercat laboral, i la normativa que el regula, esta creant; i que mes enllà de les interpretacions que cadascú en pugui extreure del que son només unes estadístiques, deixen en evidencia la desigualtat que s’està produint.